100% Originálne produkty

(+421) 918 922 103

info@aphroditeshop.sk
Natural Spa and Wellbeing products
Domov / Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar (myslí sa i voucher – darčekový poukaz odoslaný mailom), ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na korešpodenčnú adresu:

Spa and Wellness, s.r.o. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice,

alebo e-mailom na info@aphroditeshop.sk .

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Odstúpenie od zmluvy pri zakúpení produktov Spa Aqua Aphrodite (voda) a Aphrodite kozmetiky. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na  adresu Spa and Wellness, s.r.o.. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo odovzdajte na obchodnom oddelní našej spoločnosti najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar musí byť vrátený kupujúcim nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar vrátený predávajúcemu nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny.

Odstúpiť od zmluvy je neprípustné v prípadoch upravených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vrátenie platby bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

aphrodite-shop-small.png