100% Originálne produkty

(+421) 918 922 103

info@aphroditeshop.sk
Natural Spa and Wellbeing products
Domov / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1.1 Predávajúci je obchodná spoločnosť Spa and Wellness s. r. o., Panenská 33, 811 03 Bratislava, SR, IČO: 35 857 242, zápis v OR MS BA III, odd.: Sro, vložka č. 28758/B, DIČ: 2021727631  (ďalej ako "predávajúci" ). Predávajúci prostredníctvom tretej osoby prevádzkuje nákupný web portál na linku https://www.aphroditeshop.sk/ ( ďalej ako „nákupný portál“ ). Prostredníctvom nákupného portálu má kupujúci možnosť prehliadať si tovar na stránke nákupného portálu. Súčasne za podmienok určených všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej ako „VOP“ ) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.

  1.2 Adresa elektronickej pošty predávajúceho  info@aphroditeshop.sk. Telefónne číslo predávajúceho (+421) 918 602 852. Reklamačné a call centrum sú kupujúcemu k dispozícii cez pracovné dni pondelok až piatok od 07.00 -15.00 hod. Tieto údaje môžu byť predmetom aktualizácie na webovej stránke predávajúceho.

  1.3 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú upravené VOP pre kúpu tovaru na internetovej stránke https://www.aphroditeshop.sk/. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod (ďalej ako "reklamačný poriadok").

  1.4 Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodný zákonník )

  1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na https://www.aphroditeshop.sk/

 2. Objednávka s povinnosťou platby

  2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vyplnenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená ( akceptovaná ) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. 4.1 VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

  2.2. Pre možnosť aktívneho nakupovania na nákupnom portáli, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na https://www.aphroditeshop.sk/ v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Kupujúci vypĺňajúci registračný formulár je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. 7.VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakmi. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

  2.3  Kupujúci si tovar vyberá kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ a tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“. Proces tvorby  objednávky kupujúceho pozostáva z nasledujúcich krokov: 1.výber tovaru  2. výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, 3. odsúhlasenie obchodných podmienok, 4.odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo objednania.

  2.4 V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

  2.5 Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.

  2.6 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa jasne a zrozumiteľne oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru, obchodným menom a sídlom predávajúceho, kontaktami, celkovou cenou tovaru vrátane daní, nákladov na dopravu, dodania, poštovného a iné nákladov a súhlasí s platnými VOP predávajúceho a spracovaním osobných údajov kupujúceho, inak objednávka nie je riadne vykonaná.  Riadnej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

  2.7 Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho.

  2.8 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou ) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maili predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru ( pre VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. 4.1 VOP. V tomto e-maili o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, t.j.link v e-maili na poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a formulár odstúpenia od zmluvy. Aktiváciou linku v e-maili sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich pre potreby uložiť.

  2.9 Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu  a splniť povinnosti podľa VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. 4.1 VOP.

  2.10 Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v príslušných právnych predpisoch. Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z webovej stránky predávajúceho. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.

  2.11 Kupujúci ani predávajúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

 3. Kúpna cena a platobné podmienky

  3.1  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky. Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne ( súčet ceny tovaru a prepravy ). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH.

  3.2 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky.

  3.3 Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu prevzatia tovaru ) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

  3.4  Spôsob zaplatenia kúpnej ceny a nákladov dopravy tovaru
  a) hotovostne pri prevzatí tovaru ( dobierka ) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
  b) bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru.

  3.5 Pri bezhotovostnej úhrade je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené a kupujúci je v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.

  3.6 Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

  3.7 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom.

  3.8. Pri odstúpení kupujúceho od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.

 4. Dodanie tovaru, podmienky a náklady na dodanie tovaru

  4.1  Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky ( výlučne na území krajín v Európskej únii ) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru je vylúčené.
  Objednávka na Slovensku - cena za dopravu 4€
  Objednávka do Čiech - cena za dopravu 8€

  4.2  Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. kuriér oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

  4.3  Spôsob dodania tovaru si kupujúci odklikne na nákupnom portále, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností.

  4.4 Predávajúci a kuriér sú oprávnení oznamovať prebiehajúcu dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho kuriérovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

  4.5  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať kuriérovi svoju totožnosť prostredníctvom platného dokladu totožnosti. Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/dopravcu/kuriéra.

  4.6  Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť náhradu nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

  4.7  Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a počet balení. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť kuriérovi aj predávajúcemu podľa bodu 4.8. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru do 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne.

  4.8 Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

  4.9  Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a platných právnych predpisov.

  4.10 Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia predávajúceho odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi. Oznámenia doručované prostredníctvom kuriéra budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérom sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením kuriéra. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim ( sms , e-mail alebo iný vhodný spôsob).

  4.11 Osobný odber tovaru po telefonickom dohovore je možný v prípade ak sa tam objednaný tovar nachádza. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať okamžite.

 5. Reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

  5.1  Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

  5.2  Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

 6. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

  6.1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy:

  Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu/kuriéra prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu/kuriéra prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adrese Spa and Wellness s.r.o., Panenská 33, 811 03 Bratislava, Slovenská republika. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na nákupnom portáli predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Bližšie podmienky sú upravené v zákone č. 102/2014 Z.z. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi  platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.  Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Spa and Wellness s.r.o., Osloboditeľov 131/4,  013 13 Rajecké Teplice. Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru podľa §10 ods. 4  zákona č. 102/2014 Z.z.v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

  6.2  Kupujúci spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Tovar musí byť kupujúcim vrátený nepoškodený, neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar vrátený predávajúcemu nepoškodený , neotvorený z ochranného obalu, bez zásahu do ochranného obalu a v pôvodnom obale vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa, ak sa strany nedohodnú inak.

  6.3  V prípade vrátenia poškodeného tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny.

  6.4  Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 7. Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť Spa and Wellness s. r. o., Panenská 33, 811 03 Bratislava, IČO: 35857242, zápis OR MS BA III, odd.: Sro, vložka č. 28758/B, predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré na portáli https://www.aphroditeshop.sk/ kupujúci uvedie alebo poskytne pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum a rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  - identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru,  realizáciu predzmluvných vzťahov, rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
  - plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa zákona č. 18/2018 Z.z. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
  - poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
  - sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim

  Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

  Poučenie:
  Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 13 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

 8. Záverečné ustanovenia

  8.1  Ak niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto    neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

  8.2   Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

  8.3 Mimosúdne riešenie sporov - orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia - zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Slovenská obchodná inšpekcia
  ústredný inšpektorát
  Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  Bajkalská 21/A
  827 99 Bratislava 27

  Elektronická podateľňa: https://www.slovensko.sk

  +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41, fax: +421 (0) 53 41 49 96

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk

  8.4 VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať VOP novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na https://www.aphroditeshop.sk/ pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP,  považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

  VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 15.07.2022 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.

aphrodite-shop-small.png